Podmínky kampaně

Prečítajte si prosím pozorne tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujúce kampaň nazvanú 18V sell-out (ďalej len „Kampaň“), organizovanú spoločnosťou Robert Bosch odbytová, s.r.o., divízia Elektrické náradie.

Tento dokument obsahuje popis Kampane spoločnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. V rámci tejto aktivity „Užívateľ“ zbiera body za registráciu profesionálneho 18V akumulátorového náradia zakúpeného v období od 07.02.2023 do 31.08.2023, ktoré sú uvedené v Prílohe 1 tohto dokumentu. „Používateľ“ potom môže tieto body previesť na odmeny, a to až do 07.09.2023.

"Oprávnený produkt" znamená autentické a originálne akumulátorové elektrické náradie Bosch Professional 18V, ktoré je opatrené typovým štítkom obsahujúcim číslo produktu a jedinečné sériové číslo, ktoré užívateľ zakúpil buď (i) od maloobchodníkov na Slovensku alebo (i) priamo od spoločnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. a zaregistruje sa v aplikácii Bosch PRO360. Úplný zoznam oprávnených produktov je uvedený v Prílohe 1 tohto dokumentu.

Za "Oprávnený produkt" sa nepovažuje akumulátor, nabíjačka, štartovacia sada (akumulátor + nabíjačka), vysokofrekvenčné náradie, priemyselné akumulátorové skrutkovače alebo pneumatické náradie.

Za "Oprávnený produkt" sa tiež nepovažuje profesionálne náradie, ktoré už užívateľ zaregistroval na platforme 3-ročnej záruky, a to aj v prípade, že bol tento produkt prevedený do aplikácie Bosch PRO360.

Za "Oprávnený produkt" sa tiež nepovažuje profesionálne náradie, ktoré zaregistroval za užívateľov predávajúci, a to ani v rámci 3-ročnej záručnej platformy na webových stránkach Bosch Professional, ani v aplikácii Bosch PRO360.

Za "Oprávnený produkt" sa tiež nepovažuje profesionálne náradie, ktoré užívateľ získal účasťou v iných kampaniach alebo súťažiach organizovaných spoločnosťou Robert Bosch odbytová s.r.o., zákazníkom spoločnosti Bosch alebo inými tretími stranami. Tieto produkty sa nepovažujú za oprávnené pre túto 18V kampaň.

Za "Oprávnený produkt" sa tiež nepovažuje profesionálne náradie zakúpené používateľom z druhej ruky, aj keď bolo zakúpené od schválenej právnickej osoby, ktorá vystavila faktúru alebo účtenku.

"Body" predstavujú body, ktoré môže užívateľ získať na svojom účte registráciou ktoréhokoľvek zo spôsobilých produktov zakúpených v období od 7.2.2023 do 31.8.2023, v aplikácii Bosch PRO360.

"Odmeny" označujú bonusové produkty, ktoré môže Užívateľ získať pomocou Bodov zo svojho účtu v Bosch PRO360. Aby mohol Užívateľ Odmeny uplatniť, musí nazhromaždiť dostatok Bodov, ako je popísané v týchto podmienkach.

"Uživateľ" označuje osobu, která má spotrebitelský účet Bosch PRO360 vytvorený na území Slovenskej republiky a ktorá získava Body za svoje aktivity v rámci aplikácie. Uživatel môže byť ktorýkoľvek z nasledujúcich typov: Súkromný užívateľ, Profesionálny uživateľ alebo  Firemný užívateľ.

 

Zbieranie bodov

 1. Body nemajú žiadnu peňažnú hodnotu, čo znamená, že môžu byť vymenené iba za Odmenu, nie za peniaze.
 1. Body získané Užívateľom sú iba v prospech Užívateľa a sú neprenosné a neprevoditeľné.
 1. Body nie je možné zbierať za registráciu Oprávnených produktov vykonanú predajcami pre Užívateľa, a to bez ohľadu na použitú platformu (ani aplikácia Bosch PRO360 B2B, ani platforma 3-ročnej záruky na webových stránkach Bosch Professional).
 1. Užívateľ nemôže počas Kampane nazbierať viac ako 1000 bodov.
 1. Celkový počet nazbieraných Bodov môže Užívateľ kedykoľvek skontrolovať v aplikácii Bosch PRO360 v časti Moje body. Užívateľ môže vidieť svoj celkový zostatok Bodov a má tiež prístup k minulým transakciám kliknutím na odkaz Transakcie.

Vypršanie platnosti bodov

 1. Nazbierané Body budú platné do 07.09.2023 a potom automaticky vypršia. Vyhradzujeme si právo zmeniť dobu platnosti Bodov.

 

Metódy sčítania bodov

 1. Registrácia Oprávnených produktov
  • Pre získanie Bodov musí používateľ najprv použiť aplikáciu Bosch PRO360 na mobilnom zariadení (napr. chytrý telefón alebo tablet) alebo webovú aplikáciu.
  • V prvom kroku registrácie produktu musí Užívateľ priamo naskenovať typový štítok Oprávneného produktu alebo zadať jedinečné sériové číslo a číslo produktu Oprávneného produktu.
  • V druhom kroku registrácie produktu musí Užívateľ nahrať platný obrázok faktúry Oprávneného produktu, ktorý registruje. Faktúra je klasifikovaná ako platná, ak bol Oprávnený produkt zakúpený v období 7.2.2023 do 31.8.2023.
  • Užívateľ nazhromaždí pevný počet Bodov za registráciu Oprávneného produktu v aplikácii Bosch PRO360.
  • Za každý Oprávnený produkt môže Užívateľ získať 100 bodov.
  • Po úspešnej registrácii Oprávneného produktu sa prostredníctvom aplikácie Bosch PRO360 zobrazí potvrdzovacia správa, ale Body budú pripísané na užívateľský účet až po overení faktúry.
  • Faktúru spoločnosť Bosch overí maximálne do 3 pracovných dní.
  • Počas overovania faktúry uvidí Užívateľ Body vo svojom účte so stavom "Body čakajú na schválenie". Po overení faktúry uvidí Užívateľ celkový počet nazbieraných Bodov v aplikácii Bosch PRO360 v sekcii Moje body.

Užívateľ môže opakovať rovnaký postup u všetkých Oprávnených produktov, ktoré zakúpil v období od 7. 2. 2023 do 31. 8. 2023.

 

Čerpanie odmien

 1. Body nazbierané v sekcii "Moje body" môže Užívateľ využiť na čerpanie Odmeny v rámci Kampane organizovanej spoločnosťou Robert Bosch odbytová s.r.o. v období od 07. 02. 2023 do 31. 08. 2023.
 1. Užívateľ môže Odmenu uplatniť kliknutím na "Moje body" a potom na "Uplatniť body". V tejto sekcii Užívateľ uvidí všetky dostupné Odmeny a celkový počet Bodov potrebných na
  uplatnenie.
 1. Užívateľ sa rozhodne, kedy použije Body nazbierané na jeho účte. Užívateľ môže uplatniť jednu alebo viac Odmien v závislosti na celkovom počte Bodov, nazbieraných na jeho účte.
 1. Dostupné Odmeny a zodpovedajúce Body sú:
  • Kufor L-Boxx 136 Bosch Professional, zameniteľný za 200 bodov
  • Akumulátor GBA 18V 4,0 Ah Bosch Professional, zameniteľný za 300 bodov
  • Set akumulátora GBA 18V 4,0 Ah a nabíjačky GAL 1880 CV Bosch Professional, zameniteľné za 400 bodov

 

 1. Pred dokončením čerpania musí Užívateľ poskytnúť niekoľko povinných informácií, ktoré sú potrebné pre organizáciu doručenia Odmeny. Tieto povinné údaje sú:
  • Meno a priezvisko
  • IČO, DIČ (ak existuje)
  • Adresa
  • Číslo mobilného telefónu
  • E-mail

 

 1. Po úspešnom uplatnení bude Užívateľovi v Aplikácii zaslaná potvrdzovacia správa a aktualizovaný zostatok Bodov sa potom prejaví na Účte Užívateľa.
 1. Akékoľvek pokusy o čerpanie Odmeny za vernosť s nedostatočnými Bodmi budú zamietnuté.
 1. Doručenie Odmeny za vernosť bude organizované agentúrou 94 minutes, s.r.o. a bude doručené približne do 10 pracovných dní po uplatnení.

94 minutes, s.r.o., Bohunická 81, 619 00 Brno, IČO: 60708425

Kontakty:         Vladimír Daňhel, +420 777 287 741, v.danhel@94minutes.cz

                        Tomáš Kvapil, +420 777 185 165, t.kvapil@94minutes.cz

 

 1. Odmeny sú k dispozícii iba počas obdobia od 07. 02. 2023 do 31. 08. 2023. Po uplynutí tejto doby už nebudú Odmeny k dispozícii a uplatnenie Bodov sa stane nemožným.
 1. Množstvo Odmien je obmedzené a ich čerpanie je možné iba v rámci dostupných zásob.
 1. Body, ktoré už boli uplatnené za Odmeny, nie je možné vymeniť späť za Body.
 1. Bosch je oprávnený kedykoľvek opraviť akékoľvek nesprávne informácie alebo popis. V takom prípade bude Bosch zodpovedný za všetky dane, ktoré môžu používatelia zaplatiť v dôsledku svojej účasti v Kampani.

 

Všeobecné úvahy

 1. Užívateľ obdrží Body iba v prípade, že Kampaň prebieha v okamihu, keď zaregistruje Oprávnený produkt v aplikácii Bosch PRO360, tj od 07. 02. 2023 do 31. 08. 2023.
 1. V prípade, že užívateľ v súlade s politikou vrátenia tovaru predajcovi vráti jeden alebo všetky Oprávnené produkty registrované počas Kampane, je povinný informovať Bosch o vrátení na *infoPT@sk.bosch.com* a zaslať zodpovedajúce bonusy späť agentúre, ktorá ich doručila.

 

Adresa a kontaktné údaje agentúry

94 Minutes s.r.o., Bohunická 81, 619 00 Brno, IČO: 60708425

 1. Pokiaľ užívateľ nedodrží tieto obchodné podmienky a neoznámi spoločnosti Bosch vrátenie tovaru a nezašle Odmenu späť, vyhradzuje si Bosch právo vylúčiť užívateľa zo súčasných alebo budúcich Kampaní bez predchádzajúceho upozornenia.
 1. Bosch má výhradné a absolútne právo zrušiť, odpočítať a/alebo prepočítať akékoľvek Body, okrem iného vrátane nasledujúcich udalostí:

 

  • počítačová a/alebo softvérová chyba, chyba operátora; alebo
  • Užívateľ má alebo je podozrivý z toho, že
   • porušil tieto Podmienky;
   • spáchal podvod alebo konal nečestne; alebo
   • akýmkoľvek spôsobom zneužíval Podmienky.

 

 1. V prípade, že je Užívateľský účet z akéhokoľvek dôvodu zablokovaný, Užívateľ nebude môcť vidieť svoje nazbierané Body a tiež nebude môcť použiť Body na čerpanie Odmien, pokiaľ nebude účet znovu odblokovaný. V prípade, že účet užívateľa nebude nikdy odblokovaný, nebudú Body vrátené a všetky Body zostatku prepadnú a všetky výhody okamžite zaniknú.
 1. V prípade, že dôjde k ukončeniu Užívateľského účtu z akéhokoľvek dôvodu, nedôjde k vráteniu Bodov a všetky Body zostatku prepadnú a všetky výhody okamžite zaniknú.
 1. Kampaň a jej výhody sú ponúkané na základe výhradného a absolútneho uváženia spoločnosti Bosch.
 1. Bosch si vyhradzuje právo na základe svojho výhradného a absolútneho uváženia meniť, mazať, upravovať tieto Podmienky a výhody, vrátane zrušenia Kampane, bez predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady Užívateľovi.
 1. Bosch nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce alebo súvisiace s používaním Kampane.
 1. Užívateľ je povinný plne odškodniť spoločnosť Bosch za všetky nároky, škody, náklady a/alebo výdavky, ktoré vzniknú spoločnosti Bosch a jej riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom, pridruženým spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam, zástupcom a/alebo nájomcom v súvislosti s používaním kampane užívateľom alebo porušením týchto podmienok.
 1. Bosch si vyhradzuje právo podľa svojho výhradného a absolútneho uváženia interpretovať, uplatňovať a oznamovať tieto podmienky. Všetky rozhodnutia spoločnosti Bosch musia byť v každom prípade konečné a nezvratné.
 1. Na Odmeny (akumulátor GBA 18V 4,0 Ah a nabíjačka GAL 1880 CV) sa automaticky vzťahuje štandardná záruka na základe dátumu doručenia Odmeny a podľa toho, aký typ Užívateľa Odmeny uplatní. Súkromní užívatelia budú mať nárok na 2-ročnú štandardnú záruku a Profesionálni a Firemní užívatelia budú mať nárok na štandardnú záruku 1 rok. Informácie o Odmenách a termíne dodania budú napísané na záručnom liste zaslanom spoločne s Odmenami. V prípade, že Užívateľ bude chcieť predĺžiť záruku na 3 roky, bude musieť postupovať podľa štandardného postupu a zaregistrovať Odmeny v PRO360. Užívatelia môžu nahrať obrázok záručného listu priamo do Aplikácie (namiesto faktúry) alebo si budú musieť ponechať originál záručného listu pre prípadné opravy.
 1. Tieto podmienky sú k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporov medzi oboma verziami má prednosť česká verzia. Všetky oznámenia, ktoré budú urobené alebo poskytnuté v rámci Kampane a týchto podmienok, budú v slovenskom a/alebo anglickom jazyku.
 1. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa Programu (mechanizmus Kampane, získavanie Bodov, vystavenie faktúry alebo schválenie faktúry) kontaktujte prosím zákaznícky servis, na e-maile: infoPT@sk.bosch.com alebo telefonicky 261300482. S otázkami týkajúcimi sa doručenia Odmien sa obracajte na agentúru 94 minutes, s. r. o, kontakty: v.danhel@94minutes.cz, tel.: +420 777287741 nebo t.kvapil@94minutes.cz, tel.: +420 777185165.

PRÍLOHA 1 – Úplný zoznam oprávnených produktov

Číslo

Číslo produktu

Názov

Číslo

Číslo produktu

Názov

1

3601JD8100

GDS 18V-EC 250

100

3601JH5001

GSR 18V-50

2

3601B29100

GGS 18V-23 LC

101

3601JH5100

GSB 18V-50

3

3601B29200

GGS 18V-23 PLC

102

3601JH5101

GSB 18V-50

4

3601BA0400

GCB 18V-63

103

3601JH5180

GSB 18V-50

5

3601BA6500

GHG 18V-50

104

3601JH5300

GSB 18V-55

6

3601C72200

GEX 18V-125

105

3601JH6002

GWS 18V-15 C

7

3601CA5020

GEX 185-LI

106

3601JH6102

GWS 18V-15 SC

8

3601D43401

GLI VariLED

107

3601JH6303

GWS 18V-15 SC

9

3601D46400

GLI 18V-1900

108

3601JH6502

GWX 18V-15 SC

10

3601D46501

GLI 18V-2200 C

109

3601JH9101

GWX 18V-7

11

3601D46700

GLI 18V-1200 C

110

3601JB7300

GSR 18-2-LI

12

3601D46800

GLI 18V-4000 C

111

3601JG2152

GSB 18V-60 C

13

3601D46900

GLI 18V-10000 C

112

3601JE8100

GSR 18 V-EC

14

3601DA1100

GLI 18V-300

113

3601JG0300

GSB 18V-85C

15

3601DA3000

GPB 18V-2 C

114

3601JG4300

GDS 18V-200 C

16

3601DA3100

GPB 18V-2 SC

115

3611J09000

GBH 18V-26

17

3601DA4100

GPB 18V-5 SC

116

3601JJ40B0

GWS 18V-10

18

3601E29500

GNA 18V-16

117

3601EA5150

GST 18V-125 B

19

3601E29600

GNA 18V-16 E

118

3601J3A300

GWS 18 V-LI

20

3601EA0301

GHO 18V-LI

119

3601E8J300

GST 18 V-LI

21

3601EA5101

GST 18V-LI S / B

120

3611J04000

GBH 18 V-EC

22

3601EA6101

GST18 VCarton KIT

121

3601FB9000

GKS 18V-70 L

23

3601EB0000

GST 18V-155 SC

122

3601JH90R2

GWS 180-LI

24

3601EB1000

GST 18V-155 BC

123

3601JA4340

GSR 18-2-LI

25

3601EB3020

GST 185-LI

124

3601JK7000

GTB 18V-45

26

3601F4J000

GSA 18V-LI

125

3601JJ2280

GDX 18V-200

27

3601F6H002

GKS 18 V-LI

126

3601JK6200

GSR 18V-90 FC

28

3601FA2100

GKS 18V-57 G

127

3601JH6E04

GWS 18V-180

29

3601FA2200

GKS 18V-57

128

3601JH9022

GWS 180-LI

30

3601FA5000

GSA 18V-LI C

129

3601JH90P1

GWS 180-LI

31

3601FA8100

GSA 18V-32

130

3601JJ2100

GDR 18V-200

32

3601FB4000

GKT 18V-52 GC

131

3601JJ2200

GDX 18V-200

33

3601FB5000

GKS 18V-68 C

132

3601JJ4001

GWS 18V-10

34

3601FB5100

GKS 18V-68 GC

133

3601JJ4002

GWS 18V-10

35

3601FB5101

GKS 18V-68 GC

134

3601JJ5000

GSR 18V-150 C

36

3601FC1220

GKS 185-LI

135

3601JJ5100

GSB 18V-150 C

37

3601GB0100

GWX 18V-10

136

3601JJ8300

GDS 18V-1000

38

3601GB0200

GWX 18V-10 C

137

3601JJ8500

GDS 18V-1050 H

39

3601GB0400

GWX 18V-10 SC

138

3601JK0020

GDS 18V-400

40

3601GB0700

GWX 18V-10 PC

139

3601JK3000

GSR 185-LI

41

3601GB0800

GWX 18V-10 PSC

140

3601JK3100

GSB 185-LI

42

3601HB6000

GOP 18V-28

141

3601JK5000

GRG 18V-16 C

43

3601HB6001

GOP 18V-28

142

3601JK6000

GSR 18V-90 C

44

3601J26200

GSC 18V-16

143

3601JK6100

GSB 18V-90 C

45

3601J26300

GSC 18V-16 E

144

3601JK7020

GTB 185-LI

46

3601J3A301

GWS 18-125 V-LI

145

3601K61F00

GRL 600 CHV

47

1607000X31

GSA 18V-Li

146

3601K61V00

GRL 650 CHVG

48

3601D81000

GNH 18V-64 M

147

3601M41000

GCM 18V-216

49

3601D81100

GNH 18V-64

148

3601M43000

GCM 18V-305 GDC

50

3601DA4000

GPB 18V-5 C

149

3601M44000

GTS 18V-216

51

3601JC4100

GCG 18V-310

150

3601M44001

GTS 18V-216

52

3601JH5200

GSR 18V-55

151

3601M47000

GCM 18V-216 DC

53

3601JJ8000

GDS 18V-1000 C

152

3611J05300

GBH 18V-LI Compact

54

3601JJ8200

GDS 18V-1050 HC

153

3611J09002

GBH 18V-26

55

3601JJ0100

GDR 18V-210 C

154

3611J10001

GBH 18V-26F

56

3601JJ0200

GDX 18V-210 C

155

3611J11120

GBH 180-LI

57

3601JJ0300

GDS 18V-210 C

156

3611J13000

GBH 18V-45 C

58

3601JG7100

GSR 18V-60 FC

157

3611J13120

GBH 18V-45 C

59

3601JH6402

GWS 18V-15 C

158

3611J14000

GBH 18V-34 CF

60

3601BB4000

GGS 18V-10SLC

159

3611J15000

GBH 18V-36 C

61

3601JJ7000

GWX 18V-8

160

3611J16002

GBH 18V-26 D

62

3601JH9001

GWS 18V-7

161

3611J17120

GBH 18V-40 C

63

3601JH9102

GWX 18V-7

162

3611J19000

GBH 18V-28 DC

64

3601FC0020

GSA 185-LI

163

3611J23020

GBH 187-LI

65

3601JB1301

GDS 18 V-LI HT

164

3601JG5101

GDR 18V-160

66

3601JB5300

GGS 18 V-LI

165

3601JG5220

GDX 180-LI

67

3601JB5400

GGS 18V-20

166

3601JE6101

GSR 18V-28

68

3601JC4000

GCG 18V-600

167

3611J11100

GBH 18V-21

69

3601JC6200

GAS 18V-1

168

3601JH9002

GWS 18V-7

70

3601JC6300

GAS 18V-10 L

169

3601JA1S04

GDS 18 V-LI

71

3601JC8000

GSR 18V-EC TE

170

3601JH6A02

GWS 18V-15 P

72

3601JD0202

GSS 18V-10

171

3601FC0000

GSA 18V-28

73

3601JD2300

GSB 18-2-LI

172

3611J23000

GBH 18V-24 C

74

3601JD8200

GDS 18V-300

173

3601JK3200

GSR 18V-45

75

3601JE7101

GSB 18V-28

174

3601JK3300

GSB 18V-45

76

3601JE9100

GSB 18V-EC

175

3601FC1200

GKS 18V-57-2

77

3601JF5100

GBL 18V-120

176

3601FB8000

GKM 18V-50

78

3601JF8100

GSR 180-LI

177

3601JH6B02

GWS 18V-15 PSC

79

3601JF8300

GSB 180-LI

178

3601JH6F02

GWX 18V-15 P

80

3601JG0101

GSR 18V-110 C

179

3601JH6G02

GWX 18V-15 PSC

81

3601JG0301

GSB 18V-110 C

180

3601JK3001

GSR 185-LI

82

3601JG1100

GSR 18V-60 C

181

3601JK3101

GSB 185-LI

83

3601JG1101

GSR 18V-60 C

182

3601Jk8000

GCU 18V-30

84

3601JG2100

GSB 18V-60 C

183

3601JK4000

GDS 18V-450 HC

85

3601JG2101

GSB 18V-60 C

184

3601JK4100

GDS 18V-450 PC

86

3601JG3401

GWS 18V-10 SC

185

3611J17100

GBH 18V-40C

87

3601JG3501

GWS 18V-10 SC

186

3601EB2000

GST 18V-125 S

88

3601JG3E01

GWS 18V-10 PC

187

3601EB3000

GST 18V-125 B

89

3601JG3F01

GWS 18V-10 PSC

188

3601JL0100

GSS 18V-13

90

3601JG4100

GDR 18V-200 C

189

3601JL5000

GDS 18V-330 HC

91

3601JG4200

GDX 18V-200 C

190

3611J23081

GBH 187-LI

92

3601JG5100

GDR 18V-160

191

3611J23181

GBH 187-LI

93

3601JG5121

GDR 180-Li

192

3611J23120

GBH 187-LI

94

3601JG5201

GDX 18V-180 Carton

193

3601JJ4102

GWS 18V-10 P

95

3601JG5221

GDX 180-Li

194

3601JJ4202

GWX 18V-10 P

96

3601JG6120

GDS 250-LI

195

3601JG5180

GDR 180-LI

97

3601JH1000

GSR 18V-21

196

3601BA0300

GCB 18 V-LI

98

3601JH1100

GSB 18V-21

197

3601JG5120

GDR 180-LI

99

3601JH5000

GSR 18V-50

198

3611J19010

GBH18V-28 DCN

199

3601JG5200

GDX 18V-180