Podmínky kampaně
Pozorne si prečítajte tieto podmienky (ďalej iba "Podmienky"), ktorými sa riadi kampaň 18V sellout (ďalej len "Kampaň") organizovaná spoločnosťou Robert Bosch odbytová s.r.o., divize Elektrické nářadí, se sídlem Radlická 350/107d, Radlice, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 43872247, DIČ: CZ4387224, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod č. C 5483 (ďalej len "Bosch").
Tento dokument obsahuje opis Kampane Bosch. V rámci tejto aktivity "Používateľ" zbiera body za registráciu profesionálneho 18V akumulátorového náradia zakúpeného v období od 10.01.2024 do 31.08.2024, ktoré sú uvedené v Prílohe 1 tohto dokumentu. Tieto body môže "Používateľ" následne premeniť na odmeny až do 08.09.2024.

"Oprávnený výrobok" znamená autentické a originálne akumulátorové elektrické náradie Bosch Professional 18V, ktoré je označené typovým štítkom obsahujúcim číslo výrobku a jedinečné sériové číslo a ktoré Používateľ zakúpi buď (i) u predajcov v Slovenskej republike, alebo (ii) priamo od spoločnosti Bosch a zaregistruje ho v systéme Bosch PRO360. Úplný zoznam Oprávnených produktov je uvedený v Prílohe 1 tohto dokumentu.

Na účely kampane sa Oprávnené produkty delia na:
 • Oprávnené produkty, za ktoré používateľ získa 100 bodov podľa prílohy č. 1 Podmienok (ďalej len "Štandardný oprávnený produkt");
 • Oprávnený produkt, za ktorý bude Používateľovi pripísaných 150 bodov podľa prílohy č. 1 Podmienok (ďalej len "Špeciálny oprávnený produkt").
Za "Oprávnený produkt" sa nepovažuje batéria, nabíjačka, štartovacia súprava (batéria + nabíjačka), vysokofrekvenčné náradie, priemyselné akumulátorové skrutkovače alebo pneumatické náradie.
Za "Oprávnený produkt" sa nepovažuje ani profesionálne náradie, ktoré používateľ už zaregistroval na platforme s 3-ročnou zárukou, a to ani v prípade, že výrobok bol prenesený do systému Bosch PRO360.
Za "Oprávnený produkt" sa nepovažuje ani profesionálne náradie, ktoré predajca zaregistroval ako používateľa buď na platforme 3-ročnej záruky na webovej stránke Bosch Professional, alebo v aplikácii Bosch PRO360.
Za "Oprávnený produkt" sa nepovažuje ani profesionálne náradie, ktoré používateľ získal účasťou v iných kampaniach alebo súťažiach organizovaných spoločnosťou Bosch, zákazníkom spoločnosti Bosch alebo inými tretími stranami. Tieto výrobky sa nepovažujú za oprávnené v rámci tejto kampane 18V.
Za "Oprávnený produkt" sa nepovažujú ani profesionálne nástroje zakúpené používateľom z druhej ruky, a to ani v prípade, že boli zakúpené od schválenej právnickej osoby, ktorá vystavila faktúru alebo pokladničný doklad.

"Body" predstavujú body, ktoré budú pripísané na účet Používateľa po registrácii oprávnených výrobkov zakúpených v období od 10.01.2024 do 31.08.2024 v aplikácii Bosch PRO360.

"Odmeny" sa vzťahujú na bonusové produkty, ktoré môže Používateľ získať pomocou bodov zo svojho účtu Bosch PRO360. Aby mohol Používateľ využiť odmeny, musí nazbierať dostatočný počet bodov, ako je opísané v týchto podmienkach.

"Používateľ" znamená osobu, ktorá má v Slovenskej republike vytvorený spotrebiteľský účet Bosch PRO360 a ktorá získava body za svoje aktivity v rámci aplikácie Bosch PRO360. Používateľ môže byť niektorý z nasledujúcich typov: Súkromný používateľ, Profesionálny používateľ alebo Firemný používateľ.
 
Zbieranie bodov
 1. Body nemajú peňažnú hodnotu, nie sú formou platby v zmysle slovenského práva a môžu byť vymenené len za Odmeny.
 2. Body pripísané Používateľovi sú neprenosné a neprevoditeľné.
 3. Body nie je možné pripísať za registráciu oprávnených výrobkov, ktorú vykoná predajca v mene Používateľa, bez ohľadu na formu pripísania bodov (ani aplikácia Bosch PRO360 B2B, ani platforma 3-ročnej záruky na webovej stránke Bosch Professional).
 4. Používateľovi nemôže byť počas kampane pripísaných viac ako 1500 Bodov. Tento limit zahŕňa všetky pripísané body od 10.01.2024, teda od dátumu spustenia tejto Kampane.
 5. Používateľ si môže kedykoľvek skontrolovať celkový počet Bodov, ktoré mu boli pripísané, v aplikácii Bosch PRO360 v časti Moje body. Používateľ si môže pozrieť svoj celkový zostatok Bodov a kliknutím na odkaz Transakcie môže získať prístup aj k minulým transakciám.

 

  Vypršanie platnosti bodov
  1. Body pripísané od 10.01.2024 do 31.08.2024 sú platné len do 08.09.2024. Ich platnosť automaticky vyprší 09.09.2024 a nie je možné ich vymeniť za Odmeny. Spoločnosť Bosch si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch zmeniť dobu platnosti bodov.

   

  Získavanie Bodov

  1. Registrácia oprávnených produktov
  a.) Na získanie bodov sa Používateľ musí prihlásiť do aplikácie Bosch PRO360 na mobilnom zariadení (napr. smartfóne alebo tablete) alebo prostredníctvom webovej aplikácie.

  b.) V prvom kroku registrácie výrobku musí Používateľ priamo naskenovať typový štítok Oprávneného výrobku alebo zadať jedinečné sériové číslo a číslo Oprávneného výrobku.

  c.) V druhom kroku registrácie výrobku musí Používateľ nahrať sken, kópiu alebo fotografiu platného daňového dokladu/faktúry týkajúcej sa oprávneného výrobku, ktorý registruje. Registrácia oprávneného výrobku sa klasifikuje ako platná, ak bol oprávnený výrobok zakúpený v období od 10.01.2024 do 31.08.2024.

  d.) Pred zhotovením snímky obrazovky faktúry potvrdzujúcej nákup výrobkov Bosch a právo využívať predĺženú 3-ročnú záruku na príslušné náradie alebo pred nahratím tejto faktúry do aplikácie musíte skryť ceny výrobkov na tejto faktúre, či už ide o výrobky Bosch alebo o výrobky iných značiek od iných predajcov alebo výrobcov. Spoločnosť Bosch nemá v úmysle tieto ceny výrobkov akokoľvek sledovať. Faktúra slúži len ako doklad o kúpe tohto náradia, aby sa zákazníkovi poskytla predĺžená záruka.

  e.) V závislosti od Oprávneného produktu, ktorý Používateľ zaregistruje, môže Používateľ zbierať:
  - 100 bodov za každý Štandardný oprávnený produkt;
  - 150 bodov za každý Špeciálny oprávnený produkt.
  • Špeciálne oprávnené produkty na obdobie od 10.1.2024 do 30.4.2024 sú uvedené v prílohe 1 a budú oznámené aj prostredníctvom https://www.bosch-professional.com/sk/sk/pro360/kampan/.
  • Špeciálne oprávnené produkty na obdobie od 1.5.2024 do 31.8.2024 budú uvedené v prílohe 1 zmenených podmienok a budú oznámené aj prostredníctvom https://www.bosch-professional.com/sk/sk/pro360/kampan/.
  f.) Po úspešnej registrácii Oprávneného produktu sa prostredníctvom aplikácie Bosch PRO360 zobrazí potvrdzujúca správa, ale body sa na účet Používateľa pripíšu až po overení faktúry.

  g.) Spoločnosť Bosch overí faktúru najneskôr do 3 pracovných dní.

  h.) Počas Overovania faktúry sa Používateľovi zobrazia Body na jeho účte so stavom "Body čakajú na schválenie".

  i.) Po overení faktúry sa Používateľovi zobrazí celkový počet pripísaných Bodov v aplikácii Bosch PRO360 v časti Moje body.
  Používateľ je oprávnený zaregistrovať všetky Oprávnené produkty zakúpené v období od 10.01.2024 do 31.08.2024.
   
  Uplatňovanie odmien
  1. Body nazbierané v sekcii "Moje body" môže Používateľ použiť na uplatnenie Odmien v Kampani Bosch od 11.01.2024 do 08.09.2024.
  1. Používateľ si môže uplatniť Odmenu kliknutím na "Moje body" a potom na "Uplatniť body". V tejto časti Používateľ uvidí všetky dostupné Odmeny a celkový počet Bodov potrebných na ich uplatnenie.
  1. Používateľ sa rozhodne, kedy si vymení Body pripísané na jeho účet. Používateľ môže vymeniť jednu alebo viacero Odmien v závislosti od celkového počtu bodov pripísaných na jeho účet.
  1. Dostupné Odmeny a zodpovedajúce body sú:
   • Kufor L-Boxx 136 Bosch Professional, za 200 Bodov;
   • Akumulátor GBA 18V 4,0 Ah Bosch Professional, za 300 Bodov;
   • Set akumulátoru GBA 18V 4,0 Ah a nabíjačky GAL 1880 CV Bosch Professional, za 400 Bodov.
  1. Na dokončenie výmeny Bodov za odmeny musí Používateľ poskytnúť spoločnosti Bosch povinné informácie potrebné na zabezpečenie doručenia Odmien. Tieto povinné údaje sú:

   • Meno a priezvisko
   • IČO, DIČ (ak existuje)
   • Adresa (v prípade Profesionálneho alebo Firemného používateľa adresa sídla alebo miesta podnikania);
   • Číslo mobilného telefónu
   • E-mail
   
  1. Po úspešnom uplatnení sa Používateľovi v aplikácii zašle potvrdzujúca správa a aktualizovaný zostatok Bodov sa následne premietne do účtu Používateľa.
  1. Uplatnenie Odmien s nedostatočným počtom Bodov bude spoločnosťou Bosch zamietnuté.
  1. Doručenie odmeny zabezpečí spoločnosť 94 minutes, s.r.o., a to približne do 10 pracovných dní od vyplatenia.
  94 minutes, s.r.o., Bohunická 81, 619 00 Brno, IČO: 60708425
  Kontakty:         Vladimír Daňhel, +420 777 287 741, v.danhel@94minutes.cz
                          Tomáš Kvapil, +420 777 185 165, t.kvapil@94minutes.cz
  Obecné ustanovenia
  1. Počet Odmien je obmedzený a je možné ich uplatniť len v rámci dostupných zásob.
  1. Body, ktoré už boli vymenené za Odmeny, nie je možné vymeniť späť za Body.
  1. Spoločnosť Bosch je oprávnená kedykoľvek opraviť akékoľvek nesprávne informácie alebo opis Oprávnených produktov.
  1. V prípade, že Používateľ vráti jeden alebo všetky Oprávnené produkty zaregistrované počas kampane v súlade so všeobecnými podmienkami predajcu, musí o vrátení informovať spoločnosť Bosch na adrese *naradie@sk.bosch.com* a zaslať príslušné Odmeny späť agentúre, ktorá ich dodala. Ak tak neurobí, bude to považované za hrubé porušenie Podmienok a bezdôvodné obohatenie Používateľa. Okrem toho si spoločnosť Bosch v takýchto prípadoch vyhradzuje právo vylúčiť Používateľa z aktuálnych alebo budúcich Kampaní bez predchádzajúceho upozornenia.
   Adresa a kontaktné údaje agentúry
   94 Minutes s.r.o., Bohunická 81, 619 00 Brno, Česká republika IČO: 60708425
  1. Spoločnosť Bosch má výlučné a absolútne právo zrušiť, odpočítať a/alebo prepočítať všetky Body pripísané na účet Používateľa, najmä v prípade:
   a.) chyba počítača a/alebo softwaru; chyba operátora alebo
   b.) Spoločnosť Bosch má podozrenie, že:

  i. Používateľ vedome porušil tieto Podmienky;
  ii. Používateľ sa dopustil podvodného alebo nečestného konania alebo
  iii. Používateľ akýmkoľvek spôsobom zneužil Podmienky.

  1. Ak je Používateľské konto z akéhokoľvek dôvodu zablokované, Používateľ nebude môcť vidieť pripísané Body a nebude môcť ani vymeniť Body za Odmeny, kým nebude Používateľské konto odblokované. V prípade, že Užívateľské konto Užívateľa nebude trvalo odblokované alebo bude Užívateľské konto zrušené z akéhokoľvek iného dôvodu, všetky Body prepadnú a Užívateľ ani spoločnosť Bosch nebudú ďalej viazaní týmito Podmienkami.
  1. Kampaň a jej výhody sú ponúkané na základe výhradného a absolútneho uváženia spoločnosti Bosch.
  1. Spoločnosť Bosch si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť, vymazať, upraviť alebo pozmeniť tieto Podmienky a výhody, vrátane zrušenia Kampane, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez kompenzácie pre Používateľa.
  1. Spoločnosť Bosch nezodpovedá za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z používania Kampane alebo v súvislosti s ňou.
  1. Používateľ v plnej miere odškodní spoločnosť Bosch za všetky nároky, škody, náklady a/alebo výdavky, ktoré vzniknú spoločnosti Bosch a jej riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom, pobočkám, dcérskym spoločnostiam, zástupcom a/alebo nájomcom v súvislosti s používaním Kampane Používateľom alebo porušením týchto Podmienok.
  1. Spoločnosť Bosch si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia interpretovať, uplatňovať a oznamovať tieto Podmienky. Všetky rozhodnutia spoločnosti Bosch sú vo všetkých prípadoch konečné a smerodajne.
  1. Na Odmeny (akumulátor GBA 18V 4,0 Ah a nabíjačka GAL 1880 CV) sa automaticky vzťahuje štandardná záruka na základe dátumu dodania Odmien a typu Používateľa, ktorý odmeny využíva. Súkromní používatelia budú mať nárok na 2-ročnú štandardnú záruku a Profesionálni a Firemní používatelia budú mať nárok na 1-ročnú štandardnú záruku. Informácie o Odmenách a dátume dodania budú uvedené na záručnom liste zaslanom spolu s Odmenami. V prípade, že si Používateľ želá predĺžiť záruku na 3 roky, musí dodržať štandardný postup a zaregistrovať Odmeny u PRO360. Používatelia môžu nahrať obrázok záručného listu priamo do systému Bosch PRO360 (namiesto faktúry) alebo si budú musieť ponechať originál záručného listu pre prípadné opravy.
  1. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa Kampane (mechanizmus kampane, získavanie bodov, fakturácia alebo schvaľovanie faktúr) kontaktujte zákaznícky servis na adrese naradie@sk.bosch.com alebo telefonicky na čísle +421 248 703 263. V prípade otázok týkajúcich sa doručovania Odmien sa obráťte na agentúru 94 minutes, s. r. o., kontakty: v.danhel@94minutes.cz, tel.: +420 777287741 nebo
   t.kvapil@94minutes.cz, tel.: +420 777185165.
  1. Tieto zmluvné podmienky sa riadia českým právom s vylúčením kolíznych noriem a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Všetky spory v súvislosti s týmito Podmienkami budú rozhodovať české súdy.