Pravidlá promoakcie Pracovný box za 1 euro

Pravidlá promoakcie pre spotrebiteľov Pracovný box za 1 euro k objednávke nad 150 EUR (ďalej len „Akcia

 1. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR
  • Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel („Pravidlá“) Promoakcia „Pracovný box za 1 Sk“. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie. Aktuálna verzia týchto Pravidiel bude po celý čas konania Akcie dostupná na webovej stránke www.bosch-shop.sk („Webová stránka“). Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu, uverejnených rovnako ako tento dokument.
  • Usporiadateľom a organizátorom Akcie je Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko, Registerový súd: okresný súd Stuttgart HRB 756628, DIČ DE811128452 (ďalej len „Usporiadateľ“).

 1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCE
  • Promoakcia prebieha v termíne od 01. 06. 2023 00:00:00 hod. do 30. 09. 2022 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania Akcie“) v internetovom obchode http://www.bosch-shop.sk( „Eshop“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy Doby konania Akcie. Promoakcia sa vzťahuje výhradne na nákup prostredníctvom Eshopu.

 1. ÚČASŤ V PROMOAKCII A JEJ ZMENY
  • Účastníkom Promoakcie môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky („Účastník“), ktorá v Dobe konania Akcie (alebo do vypredania zásob) zakúpi v Eshope niektorý z produktov ručného náradie (ďalej len „Produkt“) v hodnote vyššej ako 150 EUR ako registrovaný užívateľ Eshopu.
  • Podmienkou získania nároku na odmenu pracovný box 1.600.A01.8T3 za 1 euro (ďalej len „Odmena“) za prvý nákup je registrácia do Eshopu a nákup Produktu v Eshope v hodnote vyššej 150 EUR.
  • Účastník berie na vedomoe že:
   • V prípade nákupu v Eshope v režime „ako hosť“ (teda bez prihlásenia) Účastník nemá nárok na Odmenu.
   • Po prihlásení sa do zákazníckeho účtu na Eshope se Odmena zobrazí automaticky v košíku po splnení podmienok Promoakcie.
   • Pokiaľ spotrebiteľ uplatní svoje zákonné právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní (bez uvedenia dôvodu), platí, že odstupuje od celej zmluvy a je povinný vrátiť všetky prevzaté produkty, teda aj poskytnutú Odmenu. Pokiaľ by právna úprava v konkrétnom prípade umožňovala Účastníkovi čiastočné odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (tj iba ohľadom určitého produktu), platí, že Účastník v prípade nesplnenia podmienok Akcie pre získanie Odmeny je povinný Odmenu vrátiť.
   • Pri nákupe je nutné postupovať v súlade s obchodnými podmienkami Eshopu www.bosch-shop.sk a týmito Pravidlami.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Účasťou v Promoakcii berie Účastník – spotrebiteľ na vedomie, že spoločnosť Robert Bosch Power Tools BmbH je, ako správca osobných údajov, oprávnená spracovávať osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, prípadne ďalšie údaje oznámené Usporiadateľovi, na účely účasti v Promoakcii, a to na dobu. nevyhnutnú pre usporiadanie Promoakcie a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov.
  • Ako subjekt údajov má Účastník - spotrebiteľ nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže u spoločnosti kedykoľvek uplatniť. Ide najmä o právo (i) na informácie o spracovaní osobných údajov a na prístup k nim, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov Účastníka - spotrebiteľa ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami Účastníka - spotrebiteľa, najmä prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má Účastník – spotrebiteľ možnosť obrátiť sa so sťažnosťou vo veci spracovania svojich osobných údajov na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/ uoou/sk.

 1. SPOLOČNĚ USTANOVENIA
  • Pokiaľ Účastník – spotrebiteľ uplatní svoje zákonné právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej v rámci Eshopu v lehote 14 dní (bez uvedenia dôvodu) platí, že odstupuje od celej kúpnej zmluvy a je povinný vrátiť aj získanú Odmenu.
  • Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Promoakcie dostupné na Webovej stránke.
  • Usporiadateľa je možné v súvislosti s Promoakciou kontaktovať tiež na e-mailovej adrese shop@bosch.com.
  • Účastnením v Promoakcii vyjadruje Užívateľ svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti s Promoakciou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá Promoakcie či Promoakciu skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Účastníka voči Usporiadateľovi Promoakcie. Každá takáto zmena Pravidiel či Promoakcie bude vyhlásená na Webovej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Účastníka.
  • Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Účastníka, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tejto Promoakcii je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) Účastník nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešenie sporov, keď toto konanie môže byť zahájené iba na základe návrhu Účastníka a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie.
  • Účastník, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformu ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home. chooseLanguage.
  • Pravidlá Promoakcie sú účinné dňom: 10. 02. 2022.