Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ModusLink B.V. platné od 01.09.2022

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti ModusLink B.V., umiestnenom na webovej adrese: www.bosch-shop.sk (ďalej len „E-shop“). Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. Kontaktné údaje predávajúceho:

1.1. Fakturačná adresa:
Názov: ModusLink B.V.
Sídlo: Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL, Apeldoorn, Holandské kráľovstvo
DIČ: SK4020106596
Zapísaná: v Obchodnej komore v Apeldoorne pod č. 08055138, Holandské kráľovstvo

Bankové spojenie:

  • Názov účtu: MODUSLINK B.V.
  • IBAN: NL48INGB0007255241
  • Číslo účtu: 0007255241
  • Označenie banky: INGB
  • SWIFT kód/BIC: INGBNL2A

1.2. Adresa pre zaslanie vadného/reklamovaného tovaru alebo pre vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy:
ModusLink Czech Republic s.r.o.
Tuřanka 1312/106
627 00 Brno
Česká republika

2. Rozsah platnosti

2.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) platia v znení aktuálnom v deň uzatvorenia zmluvy pre všetky transakcie, ktoré sa pripravia a uskutočnia medzi spoločnosťou ModusLink B.V., so sídlom Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL, Apeldoorn, Holandské kráľovstvo, DIČ: SK4020106596, zapísaná: v Obchodnej komore v Apeldoorne pod č. 08055138, Holandské kráľovstvo (ďalej len „spoločnosť ModusLink”) a kupujúcim prostredníctvom internetového rozhrania E-shop. Spoločnosť ModusLink Czech Republic s.r.o. v zmysle týchto VOP koná vo vlastnom mene a na účet spoločnosti ModusLink.

2.2. Obchodné podmienky kupujúceho, ktoré sa od týchto VOP odchyľujú, kolidujú s nimi alebo ich dopĺňajú, sa nestanú súčasťou zmluvy, a to ani v prípade ak by o nich spoločnosť ModusLink vedela, ibaže s ich uplatnením výslovne a písomne vyjadrila súhlas.

2.3. Tovar, t.j. elektrické a akumulátorové náradie, meracia technika a ďalšie výrobky značky Bosch vrátane ich príslušenstva, ponúkané spoločnosťou ModusLink ako obchodným partnerom spoločnosti Bosch, prostredníctvom rozhrania E-shop, sú určené rovnakou mierou spotrebiteľom i podnikateľom, musí sa však jednať výhradne o konečných odberateľov. Pre účely týchto VOP je spotrebiteľom každá osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so spoločnosťou ModusLink alebo s ňou iným spôsobom komunikuje. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva, na vlastný účet a zodpovednosť, zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná okrem iného, pre účely ochrany spotrebiteľa, taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

2.4. Kupujúci uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovarov, ktoré sú v obchodnej ponuke spoločnosti ModusLink, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek výrobcu tovarov, t.j. akejkoľvek spoločnosti patriacej do koncernu Bosch, jeho obchodných názvov, firemných log a iné. Kúpou tovaru nevznikajú ani žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log a iné, spoločnosti ModusLink alebo zmluvných partnerov spoločnosti ModusLink, ako ani žiadnej spoločnosti patriacej do koncernu ModusLink, pokiaľ osobitná zmluva v konkrétnom prípade neustanovuje inak. Daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží kupujúci na zadanú e-mailovú adresu po odoslaní tovaru.

3. E-shop

3.1. Spoločnosť ModusLink prevádzkuje na svojej webovej adrese: www.bosch-shop.sk internetové rozhranie E-shop (virtuálny obchod), na ktorom ponúka kupujúcim tovary. Z tam prezentovanej ponuky si možno vybrať konkrétny tovar či službu, vložiť ho do virtuálneho nákupného košíka a zadať na neho prostredníctvom tohto rozhrania spoločnosti ModusLink elektronickú objednávku. Predmet objednávky alebo dodávky je možné doručovať výhradne na územie Slovenskej republiky.

4. Uzavretie zmluvy, výhrada dodávky, expedovanie, naviazanie kontaktu

4.1. E-shop spoločnosti ModusLink predstavuje nezáväznú ponuku kupujúcemu, aby si tovar objednal. V rámci toho, čo je možné reálne splniť, ostávajú vyhradené technické a iné zmeny.

4.2. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde okamihom zaslania potvrdenia o prijatí objednávky zo strany spoločnosti ModusLink po tom, ako kupujúci odošle svoju objednávku kliknutím na príslušný odkaz. Za prípadné chyby pri prenose dát nenesie spoločnosť ModusLink zodpovednosť. Kupujúci má v systéme vyplňovania ponukového formulára, pred jeho odoslaním možnosť zistiť a opraviť chyby či iné nesprávnosti vzniknuté pri zadávaní údajov do tohto formulára.

4.3. Spoločnosť ModusLink je oprávnená obmedziť množstvo objednaného tovaru na počet obvyklý pre domácnosť.

4.4. Pokiaľ nie je v rámci konkrétnej objednávky dohodnuté inak, objednávky prijaté do 10:00 v pracovné dni odovzdá ModusLink prepravcovi obvykle ešte v rovnaký deň a prepravná služba tovar doručí v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ nie je v rámci konkrétnej objednávky dohodnuté inak, obvyklá doba doručenia tovaru je do 2 pracovných dní, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. ModusLink nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru spôsobené nezávislým prepravcom, akoukoľvek inou treťou stranou, či nepredvídateľnou udalosťou mimo sféru vplyvu spoločnosti ModusLink. Je prípustné realizovať dodávky po častiach.

4.5. K uzatvoreniu zmluvy dochádza s výhradou, že v prípade, pokiaľ nedôjde k správnym alebo riadnym dodávkam pre spoločnosť ModusLink, nedôjde k realizácii od toho závisiacej a nadväzujúcej dodávky kupujúcemu, a to vôbec alebo len čiastočne. Prípadné už obdržané protiplnenie (kúpna cena) bude bezodkladne refundované.

4.6. Kupujúci sa môže s dotazmi k jeho objednávke obrátiť na zákaznícky servis Bosch:

telefón: +421 248 703 263
e-mail: shop@bosch.com

5. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

5.1. Pri zmluvách uzatvorených dištančným spôsobom môže kupujúci – spotrebiteľ, v súlade s § 1829 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., v znení neskorších predpisov, českého občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“), bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či uskutočnenia platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa spotrebiteľ v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o tomto svojom odstúpení od zmluvy informovať spoločnosť ModusLink (v odstúpení uvedie svoje meno a priezvisko, adresu a prípadne svoje telefónne a faxové číslo a e-mailovú adresu) formou jednostranného právneho úkonu (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom).

5.2. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ spoločnosti ModusLink odošle pred uplynutím príslušnej 14 dňovej lehoty. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/ dokladu o kúpe, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Spotrebiteľ môže na účely odstúpenia od zmluvy použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej adrese: https://bosch-shop.sk/pages/vratenie-tovaru. V prípade, že spotrebiteľ túto možnosť využije, obratom mu bude zaslané potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5.3. Spoločnosť ModusLink je povinná spotrebiteľovi vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a uhradeným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od spotrebiteľa prijala. V prípade, že spoločnosť ModusLink v rámci určitého spôsobu dodania tovaru ponúka niekoľko možností, je povinná spotrebiteľovi nahradiť najlacnejšiu z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je spotrebiteľ povinný spoločnosti ModusLink odoslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar musí byť vrátený spoločnosti ModusLink (nie na dobierku) kompletný, ideálne v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti ModusLink znáša spotrebiteľ, a to aj v tom prípade, ak z dôvodu svojej povahy nemôže byť tovar vrátený obvyklou cestou pošty.

5.4. V prípade vrátenia tovaru v rozpore s ustanovením 3. týchto VOP (tovar poškodený porušením povinnosti kupujúceho), je spoločnosť ModusLink oprávnená vo vzťahu ku kupujúcemu uplatniť si nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a uskutočniť zápočet vo vzťahu k vrátenej čiastke.

5.5. Ak spotrebiteľ od kúpnej zmluvy odstúpi, spoločnosť ModusLink nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar spoločnosti ModusLink odoslal.

5.6. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a napriek tomu zašle tovar spoločnosti ModusLink, nie je spoločnosť ModusLink povinná tovar prevziať, prípadne ho na náklady spotrebiteľa zašle naspäť.

6. Výhrada vlastníckeho práva

6.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až v okamžiku úhrady celej jeho kúpnej ceny.

6.2. Až do okamihu nadobudnutia vlastníckeho práva, je kupujúci povinný sa o dodaný tovar riadne starať. Za predpokladu, že je na tovare, ktorý podlieha výhrade vlastníckeho práva, potrebné uskutočňovať údržbu alebo prehliadky/inšpekcie, musí ich kupujúci vykonávať včas a na svoje náklady.

7. Ceny a platby

7.1. Platia ceny aktuálne v okamihu objednávky, s výnimkou zjavnej chyby v písaní alebo v počítaní. Všetky ceny zahŕňajú príslušnú, aktuálne platnú daň z pridanej hodnoty podľa zákona.

7.2. Kúpna cena sa uhrádza platobnou kartou, dobierkou (resp. zmluvnému prepravcovi predávajúceho) alebo prevodom (v takom prípade je tovar odoslaný až po pripísaní kúpnej ceny tovaru na účet predávajúceho).

7.3. Kupujúci má právo si započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam/protinárokom spoločnosti ModusLink len za splnenia podmienky, že sú tieto jeho pohľadávky právoplatne priznané súdom alebo ak ich spoločnosť ModusLink písomne uznala.

8. Spôsob dodania a náklady prepravy

8.1. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom zmluvného prepravcu spoločnosti ModusLink. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dopravu objednaného tovaru vo výške podľa aktuálne platných podmienok dohodnutých medzi ModusLink a jeho zmluvným prepravcom. Informácie o aktuálnej výške nákladov na dopravu a o prípadných príplatkoch, ako je poplatok za doručenie na dobierku alebo špeciálne zasielateľské náklady u neštandardných/neskladných druhov tovaru, sú uvedené na webových stránkach E-shopu. Ak má k zaslaniu objednaného tovaru dôjsť formou niekoľkých čiastkových dodávok, ktorú možnosť si spoločnosť ModusLink vyhradzuje, bude paušálny príspevok na náklady prepravy vyúčtovaný kupujúcemu iba raz, okrem prípadu, kedy kupujúci na čiastkových dodávkach trvá.

9. Zmluvná záruka

9.1. Spoločnosť ModusLink poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru spôsobom, v rozsahu, so záručnou dobou, s obsahom a za podmienok podľa týchto VOP a Záručných podmienok výrobcu Bosch, ktoré sú k dispozícii na webovej adrese spoločnosti ModusLink: www.bosch-shop.sk

9.2. Kupujúci má z tejto zmluvnej záruky spoločnosti ModusLink výlučne tie oprávnenia, ktoré sú uvedené v Záručných podmienkach výrobcu Bosch.

9.3. Nároky zo zmluvnej záruky sa riadia Záručnými podmienkami spoločnosti výrobcu Bosch, ktoré sú k dispozícii na webovej adrese spoločnosti ModusLink: www.bosch-shop.sk.

9.4. Spoločnosť ModusLink, resp. výrobca nie sú povinní nároku kupujúceho zo záruky vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, ako i v ďalších prípadoch uvedených v Záručných podmienkach spoločnosti ModusLink a týchto VOP.

9.5. Pri použitom tovare spoločnosť ModusLink, resp. výrobca nezodpovedá za vady, ktoré korešpondujú miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

10. Zákonné práva z vád

10.1. Práva a povinnosti spoločnosti ModusLink a kupujúceho – spotrebiteľa ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Českej republiky (osobitne § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka) a českým zákonom o ochrane spotrebiteľa. V súlade s čl. 6 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 tým nemôže byť zbavený ochrany spotrebiteľ, ak je miesto jeho obvyklého pobytu na Slovensku, ktorú mu poskytujú ustanovenia slovenského právneho poriadku, od ktorých sa podľa slovenského práva nedá dohodou odchýliť. Má sa však za to, že tieto VOP až na eventuálne možné výnimky, takejto ochrany slovenského spotrebiteľa nezbavujú a naopak v niektorých prípadoch je táto ochrana ešte vyššia. Spoločnosť ModusLink v rámci svojej zákonnej zodpovednosti za vady zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri jej prevzatí. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v priebehu 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na konkrétnom predávanom tovare, na jeho obale, v návode k nemu pripojenom alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej je možné tovar používať, uplatnia sa príslušné zákonné ustanovenia a ustanovenia týchto VOP o záruke za akosť. Ak tovar nemá vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 občianskeho zákonníka, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané (namiesto pôvodného výrobku je možné dodať tiež výrobok novšej rady alebo vyššieho modelu, než akým bol zakúpený výrobok); ale ak sa vada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať iba výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak to však, vzhľadom na povahu vady, nie je primerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci – spotrebiteľ právo iba na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na dodanie nového tovaru, alebo na výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ďalej ak nemôže tovar riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy aj odstúpiť. Ak kupujúci – spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, rovnako tiež aj v prípade, že predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej dobe alebo ak by zabezpečenie nápravy kupujúcemu – spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy. Za nemožnosť dodania nového tovaru bez vád sa nepovažuje situácia, ak by bolo možné dodať výrobok novšej rady alebo vyššieho modelu ako bol kúpený výrobok.

10.2. Právo kupujúceho – spotrebiteľa uplatniť si právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v priebehu 24 mesiacov od prevzatia, sa neuplatní: a) u vady pri tovare predávanom za nižšiu cenu , pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, b) pri opotrebovaní tovaru spôsobenom jeho obvyklým užívaním, c) u vady pri použitom tovare, ktorá zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo d) ak to vyplýva z povahy veci.

10.3. Právo z vadného plnenia kupujúcemu (tak spotrebiteľovi ako aj kupujúcemu – podnikateľovi) nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má tovar vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, a ak sa týka tovaru predávaného za nižšiu cenu alebo ide o tovar použitý, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

10.4. Spoločnosť ModusLink v rámci svojej zákonnej zodpovednosti za vady zodpovedá kupujúcemu – podnikateľovi za vady, ktoré existujú pri prevzatí tovaru v rozsahu príslušných právnych predpisov Holandska. Kupujúci – podnikateľ je povinný tovar pri jeho dodaní prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach. V prípade, že má tovar zjavné vady, oznámi to kupujúci - podnikateľ bez zbytočného odkladu (najneskôr do 1 mesiaca od prevzatia ) spoločnosti ModusLink. Ostatné vady je kupujúci – podnikateľ povinný vytknúť do 12 mesiacov od prevzatia. Ak si kupujúci vec neprezrel alebo si nezabezpečil obhliadku tovaru, spoločnosť ModusLink nie je povinná uznať nároky kupujúceho týkajúce sa zjavných vád. Nároky kupujúceho – podnikateľa z vád tovaru sa riadia príslušnými právnymi predpismi Holandska.

10.5. Tak pri spotrebiteľovi ako aj pri kupujúcom – podnikateľovi spoločnosť ModusLink ďalej nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie a v ďalších zákonných prípadoch. Spoločnosť ModusLink nezodpovedá za vady a zmluvná záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom. Spoločnosť ModusLink rovnako neposkytuje záruku na tovar, ktorý v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmerného namáhania podlieha predčasnému opotrebeniu. Spoločnosť ModusLink nezodpovedá za vady tovaru, spôsobené nepriaznivými klimatickými vplyvmi, ktorým bol tovar vystavený a pod.

10.6. Vybavením práv zo zodpovednosti za vady alebo so zmluvnej záruky nedochádza k predĺženiu zákonnej zodpovednosti za vady, resp. záručnej doby ani v prípade spotrebiteľa, ani v prípade kupujúceho - podnikateľa.

11. Vybavenie reklamácie

11.1. Práva z vadného plnenia (vrátane práv zo zmluvnej záruky) si kupujúci uplatní u predávajúceho na adrese prevádzkarne spoločnosti ModusLink uvedenej v časti 2 týchto VOP alebo u osoby poverenej vykonávaním opráv, ktorou je centrálne servisné stredisko elektrického náradia pre stredovýchodnú Európu - Robert Bosch odbytová s.r.o., Bosch Service Center PT, so sídlom K Vápence 1621/16, 692 01 Mikulov, Česká republika. Práva z vadného plnenia sa u spoločnosti ModusLink uplatnia tak, že kupujúci vyplní a elektronicky odošle online formulár pre reklamácie, dostupný na webovej adrese: https://www.bosch-professional.com/sk/sk/servis/popredajny-servis/online-objednavka-opravy/, a riadne zabalí reklamovaný výrobok tak, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. Následne kupujúci obdrží e-mail o potvrdení prijatia oznámenia o reklamácii. Reklamovaný výrobok prevezme a vráti späť prepravca predávajúceho na náklady predávajúceho a na adresu uvedenú kupujúcim vo formulári. Práva z vadného plnenia je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku, v opačnom prípade spoločnosť ModusLink nie je povinná tieto práva uznať. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej adrese: https://bosch-shop.sk/pages/reklamacie.

11.2. Kupujúci je pri oznámení vady povinný vyššie uvedeným osobám uviesť, ktoré právo z vadného plnenia si uplatňuje. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná iba vtedy, ak kupujúci žiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľnou.

11.3. Ak si kupujúci svoje právo z vadného plnenia neuplatní včas, patria mu práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy, tj. právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

11.4. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť od odovzdania/doručenia tovaru vyššie uvedeným osobám uvedeným v článku 11.1. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. Ak kupujúci nevyužije možnosť v zmysle ustanovenia čl. 11.1. týchto VOP a odošle tovar spoločnosti ModusLink alebo autorizovanému servisu sám, náklady na prepravu a riziko prepravy znáša kupujúci; tým nie je dotknuté právo kupujúceho – spotrebiteľa na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva z vadného plnenia v prípade uznanej reklamácie.

11.5. V prípade kupujúceho – spotrebiteľa je predávajúci prostredníctvom vyššie uvedených osôb povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia spotrebiteľom, ak sa nedohodli na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako v prípade, ak by išlo o podstatné porušenie zmluvy.

12. Ochrana osobných údajov

12.1. Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s prevádzkou webovej stránky www.bosch-shop.sk a v súvislosti s nákupom v E-shope sú poskytované v samostatnom Vyhlásení o ochrane údajov dostupnom na uvedenej webovej stránke, resp. v rámci objednávkového formulára.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, sa spravujú právnymi predpismi Holandska s vylúčením kolízneho práva a Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a akékoľvek spory podliehajú výlučnej právomoci príslušného súdu v Holandsku.

13.2. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim kupujúcim – spotrebiteľom sa spravujú právnymi predpismi Českej republiky, s vylúčením kolízneho práva a Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG), a s výnimkou možného uplatnenia slovenského práva podľa bodu 10.1 týchto VOP, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim alebo príjemcom tovaru od spoločnosti ModusLink spotrebiteľ, je oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie svojho prípadného spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby uzavretej so spoločnosťou ModusLink určenému subjektu pre mimosúdneho riešenia sporov. V prípade spotrebiteľa s obvyklým pobytom na území Slovenska je týmto subjektom Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Zahájenie alternatívneho riešenia sporov je taktiež možné prostredníctvom európskej platformy ponúkajúcej spotrebiteľom prístup k on-line riešeniu spotrebiteľských sporov, pričom predmetný formulár je dostupný na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Predtým ako sa pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu, spoločnosť ModusLink odporúča kupujúcemu za účelom vyriešenia problému najskôr kontaktovať zákaznícky servis Bosch, napr. telefonicky alebo emailom na +421 248 703 800, e-mail: shop@bosch.com.

13.3. Ak je niektoré konkrétne ustanovenie týchto VOP a ďalších dohodnutých podmienok neúčinné alebo sa takým stane, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok, ani kúpnej zmluvy. Zmluvní partneri sú povinní nahradiť neúčinné ustanovenie takým novým ustanovením, ktoré sa hospodárskemu dopadu pôvodného neúčinného ustanovenia čo najviac približuje.

13.4. Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky vyhlasuje, že v prípade, ak je zmluva uzatváraná prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, bol ako spotrebiteľ predávajúcim oboznámený so všetkými údajmi uvedenými v § 1811 ods. 2 a § 1820 ods. 1 občianskeho zákonníka, a že tieto VOP všetky uvedené údaje výslovne obsahujú alebo sú uvedené v popise tovaru (ak sa týkajú vlastnosti tovaru a pod.). Orgánom dohľadu v prípade kupujúceho – spotrebiteľa s obvyklým pobytom na území Slovenska je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

13.5. V súlade s príslušnými právnymi predpismi nemôžu byť elektrozariadenia ako odpad odstraňované ako netriedený komunálny odpad, ale musia byť odovzdané na miestach k tomu určených. Predávajúci zabezpečuje spätný odber elektrozariadení v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci je oprávnený zaslať alebo odovzdať bezplatne staré elektrozariadenia na zberných miestach kolektívneho systému prevádzkovaného spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o., ktorých zoznam je dostupný na webovej adrese: https://www.asekol.sk/zberne-miesta/. Spätný odber elektrozariadení nie je viazaný na nákup nového tovaru.

13.6. Kupujúci súhlasí s tým, aby mu faktúra bola predávajúcim zasielaná v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

13.7. Jazykom komunikácie medzi spoločnosťou ModusLink a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je jazyk slovenský. Uzavreté kúpne zmluvy sú archivované spoločnosťou ModusLink v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

13.8. Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť ModusLink je oprávnená kedykoľvek meniť či dopĺňať VOP. Zmenené VOP sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti spoločnosti ModusLink a kupujúceho, ktoré vznikli pred vznikom účinnosti nového znenia VOP zostávajú touto zmenou nedotknuté.

ModusLink B.V.
Príloha: